Koszyk
0 pln

Reklamacje i zwroty

§ 5
ZWROTY


1.
Konsument może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
2. Kupujący może odstąpić od umowy składając w Drogerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Drogeria „Flora” ,97-200 Tomaszów Maz., ul. Słowackiego 24 . Wzór oświadczenia umieszczony jest w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Drogerii, Drogeria zwróci Konsumentowi kwotę zapłaconą za produkt bez kosztów dostawy.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drogerię , Drogeria nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
7. Zwracane towary należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami  i bez znamion ingerencji  w ich konstrukcję i korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność  za uszkodzenie towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech , charakteru i funkcjonowania.
8. Drogeria zwraca Konsumentowi  uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Drogeria może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami lub dowodu jej odesłania.
9. Zwracane towary powinny być odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą być wysyłane za pobraniem .
10.
Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w których:
- towary mają krótki termin przydatności do spożycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy, do pełnego wykorzystania towaru zgodnie ze wskazówkami producenta lub gdy  Klient został poinformowany o takim terminie przy składaniu zamówienia.
- towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 6
REKLAMACJE

1. Drogeria zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów pozbawionych wad, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z u mową lub  w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Drogerii reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Drogeria „Flora”, ul. Słowackiego 24, 97-200 Tomaszów Maz..
2. Formularz reklamacyjny dostępny jest na Portalu  w zakładce reklamacje i zwroty.
3. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego należy zachować wszystkie reklamowane towary i dokument (paragon/faktura)
4.
Zaleca się dokładne sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia  oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w przypadku przesyłki uszkodzonej. Sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
5. Jeżeli doręczona przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widoczne ślady zalania , wgniecenia opakowania ) zaleca się odmowę przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona do Drogerii w celu wyjaśnienia  sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych towarów.
6. Drogeria ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio:
- usunięcia wady;
- wymiany towaru na wolny od wad;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach powyższej procedury, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
8. Drogeria nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Drogerii lub informuje o takich gwarancjach.
9. Drogeria ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jej zgłoszenia.
10. Kupujący może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz reklamacyjny:

Miejscowość:_____________________, dnia______________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(imię, nazwisko, adres, telefon)


Do:

Drogeria "Flora" Internetowa

ul. Słowackiego 22

97-200 Tomaszów Mazowiecki

REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację towaru:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(opis towaru, marka, dawka itp)

za cenę __________, co potwierdza załączony dowód zakupu.

Data zakupu: _____________________________

Wada została wykryta w dniu: _________________

Wada polega na: _____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(zwięzły i dokładny opis wady towaru bądź usługi, wraz z okolicznościami jej wykrycia)

Oświadczam, że używałem /am zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcja obsługi. W związku z wyżej wymienionymi okolicznościami, reklamacja

jest konieczna i uzasadniona. Powołuję się na niezgodność towaru z umową.


Wnoszę niniejszym o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:

- nieodpłatna wymianę towaru na nowy *

Gdyby się okazało, że wymiana towaru jest niemożliwa bądź wymaga nadmiernych kosztów po mojej, czy też Waszej stronie, wnoszę o:

- obniżenie ceny zakupu do kwoty * __________

- zwrot pieniędzy * (oznacza odstąpienie od umowy zakupu, która jest możliwa w razie gdy niezgodność towaru z umową jest istotna)

* - niepotrzebne skreślić


Termin odpowiedzi na niniejsze pismo wynosi 14 dni od daty jego otrzymania.

________________________________________

Konsument - imię i nazwisko